Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

جستجو یرای

Validating credentials, please wait...
  • پشتیبانی و مشاوره: 09022606022

کتاب الکترونیکی  مورچه بارکش ، انسان باهوش

کتاب رایگان الکترونیکی “مورچه بارکش ، انسان باهوش” را می توانید از همینجا دانلود کنید.

این کتاب درباره آشنایی با هوشمندسازی مکانیزم های سازمانی و صنعتی برای شما خواهد گفت.

کتاب الکترونیکی و فیزیکی

راه کارهای نرم افزار هوشمند

بخش اول کتاب الکترونیکی “راه کارهای نرم افزار هوشمند” را می توانید از همینجا دانلود کنید.

این کتاب درباره راه کارهای عملی هوشمندسازی نرم افزارهای تولیدی شما ، با روش های هوش مصنوعی خواهد گفت.