صفحه اصلی

کتاب الکترونیکی  مورچه بارکش ، انسان باهوش

کتاب رایگان الکترونیکی “مورچه بارکش ، انسان باهوش” را می توانید از همینجا دانلود کنید.

این کتاب درباره آشنایی با هوشمندسازی مکانیزم های سازمانی و صنعتی برای شما خواهد گفت.

کتاب الکترونیکی و فیزیکی

راه کارهای نرم افزار هوشمند

بخش اول کتاب الکترونیکی “راه کارهای نرم افزار هوشمند” را می توانید از همینجا دانلود کنید.

این کتاب درباره راه کارهای عملی هوشمندسازی نرم افزارهای تولیدی شما ، با روش های هوش مصنوعی خواهد گفت.

۱۰ , شهریور ,۱۳۹۴