کارگاه های تخصصی

در این صفحه به معرفی کارگاه های تخصصی هوش مصنوعی که در حال برگزاری در مجموعه هوشمندسازی مکانیزم های سازمانی و صنعتی هستند می پردازیم.